Visoka tehnička škola Beograd

 

 

 

              

Za više informacija kliknite na fotografiju iznad!

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Beogradu, danas jeste škola sa savremenim studijskim programima: Kompjuterski mašinski sistemi, sa dva modula – Kompjutersko projektovanje i modeliranje i Kompjuterizovani proizvodni sistemi, te Industrijsko inženjerstvo, takođe sa dva modula – Industrijsko inženjerstvo sa menadžmentom i Industrijsko inženjerstvo sa informatikom, i Energetska efikasnost i zelena energija.

Usvojeni studijski programi rezultat su ozbiljnog ispitivanja savremenih kretanja u društvu i privredi, razvoja savremenih tehnologija, promena u sistemu obrazovanja, kod nas i u svetu, zahteva Bolonjske deklaracije i potreba usklađivanja sa ujedinjenom Evropom, i tzv. svetskom podelom rada.

Visoka tehnička škola strukovnih studija, uz primenu savremenih principa edukacije, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake, sposobne da se uključe u tokove proizvodnje zasnovane na novim tehnologijama, kao i tokove savremenog menadžmenta i biznisa, koji prate kretanja kod nas i u svetu.

Studijski programi pokrivaju polje tehničko-tehnoloških nauka u oblastima industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment i mašinsko inženjerstvo, ali i interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne i dvopredmetne studije.

Podrazumeva se da Škola stvara uslove za kontinuirano usavršavanje nastavnog osoblja i nabavku savremene opreme za izvođenje nastave, prateći tehnološku revoluciju koja, opet, traži inženjere sposobne da se uključe u delatnosti zasnovane na kompjuterizaciji, automatizaciji, manipulaciji znanja i obradi informacija.

Škola je akreditovana i za izvođenje specijalističkih studija za Kompjuterske mašinske sisteme i Industrijsko inženjerstvo. U pripremi je i materijal za akreditaciju specijalističkih strukovnih studija za studijski program Energetska efikasnost i zelena energija.

Škola je akreditovala Visokoškolsku jedinicu van sedišta ustanove u Valjevu i studijski program Kompjuterizovani proizvodni sistemi. Takođe od školske 2015/2016. godine upisujemo studente u prvu godinu studija u Visokoškolsku jedinicu van sedišta ustanove u Novom Sadu na akreditovani studijski program Industrijsko inženjerstvo sa informatikom.